Ako uplatniť reklamáciu

Na nižšie uvedenom odkaze nájdete reklamačný formulár a štítok. Vyplnený reklamačný formulár spolu s kópiou faktúry, ktorá zároveň slúzi ako záručný list, prosím priložte k tovaru a na balík prilepte vyplnený štítok s adresou.

Balík následne odošlite na adresu: Sklad Electronic-star, Diaľničná cesta 2E/5542, DC14, SK-903 01 Senec. V prípade, že by ste si želali priniesť tovar na reklamáciu osobne, môžete tak urobiť na adrese: Sklad Electronic-star, Diaľničná cesta 2E/5542, DC14, SK-903 01 Senec Telefóne číslo : 0948941744 číslo je určené len pre kuriera / poštara Otváracia doba je: po - pia: 09:00 do 16:00. V prípade nejasnosti nás neváhajte kontaktovať: info@elektronikoutlet.eu alebo tel.: +421 2/212 942 01

 

Záručné podmienky

Tieto záručné podmienky upravujú vzťah medzi Predávajúcim ( spoločnosťou electronic-star a.s., Grosslingova 6-8, 81109 Bratislava) a Zákazníkmi, ciže každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného Predávajúcim na internetovej stránke www.elektronikoutlet.eu alebo priamo v jeho sídle, ďalej len „spotrebiteľ“. Spoločnosť electronic-star a.s. Je oprávnená pre rýchly priebeh reklamačného procesu na území SR pre Predávajúceho prijímať všetky reklamácie, ktoré boli zákazníkovi zo SR dodané.

 

Článok I

Právo na uplatnenie reklamácie

Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má spotrebiteľ právo vadu reklamovať pre rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný, podľa možnosti v pôvodnom obale a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami. - Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru v záručnom liste alebo návodu na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a ďalej nesmie porušiť plomby, ak je tovar zaplombovaný.

 

Článok II

Reklamácie Vás prosíme zasielať na adresu:

Sklad Electronic-star
Diaľničná cesta 2E/5542
DC14
SK-903 01 Senec

Alebo osobne:

Sklad Electronic-star
Diaľničná cesta 2E/5542
DC14
SK-903 01 Senec
Telefóne číslo : +421 2 2129 4200
Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje kópia dokladu o zakúpení (pokladničný blok alebo priložená faktúra, ktorá slúži ako záručný list. V prípade že faktúra bola doručená elektronicky mailom, prosíme túto faktúru vytlačiť a priložiť k objednávke).

 

Článok III

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru predávajúci zodpovedá za to, že tovar je v súlade so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Ak tovar pri prevzatí spotrebiteľom má vady, je v rozpore so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. Pri vadách tovaru, ktoré sa prejavia do 6 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, platí, že tovar mal vadu už pri predaji, ak predávajúci nepreukáže opak. Predávajúci v takom prípade zodpovedá za vadu bez toho, aby sa museli skúmať podmienky záručnej doby.

Predávajúci nezodpovedá za rozpor s spotrebiteľskou kúpnou zmluvou, ak:
- spotrebiteľ vadu tovaru spôsobil sám.
- spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel.
- reklamácia spotrebiteľa odporuje povahe tovaru, hlavne uplynutiu doby trvanlivosti tovaru.
- sa preukáže, že ide o rozpor so spotrebiteľskou kúpnou zmluvou.

Predávajúci nezodpovedá za vady: - pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.
- ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.
- spojené s porušením ochrannej plomby na tovare.
- spôsobené zásahom neoprávnenej osoby na tovar alebo jeho súčasť.

O prijatej reklamácii sa musí zákazníkovi vystaviť doklad s uvedením dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila, aký tovar je reklamovaný, kedy a kde bol reklamovaný tovar zakúpený, ceny, za akú bol tovar zakúpený. Vybavenie resp. Rozhodnutie o ďalšom postupe reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. - Ak nie je spotrebiteľ spokojný s vybavením reklamácie, privolá zamestnanec, ktorý reklamáciu vybavoval, príslušného vedúceho, ktorý znovu celú situáciu posúdi a nájde prijateľné riešenie.

 

Článok IV

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru po dobu 24 mesiacov od prevzatia veci spotrebiteľom, ak na tovare, jeho obale, návode alebo záručnom liste nie je uvedená dlhšia doba.
Na všetky domáce kiná, zosilňovače a reproduktory značiek Auna, Ibiza Sound,Skytec, DJ Tech a Klarstein poskytuje naša spoločnosť 24 mesačnú záruku. .V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto dlhšej záruky. Na ostatné výrobky sa vzťahuje 24 mesačná záruka.
Ak ide o použitú vec, kupujúci sa s predávajúcim môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej ako 12 mesiacov. - Predávajúci nebude vydávať záručné listy, ak o to nepožiada spotrebiteľ. Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný vydať záručný list. K vybaveniu reklamácie postačuje doklad o kúpe, ktorý zároveň slúži ako záručný list
Ak nie je reklamácia vadného tovaru, za ktorú predávajúci zodpovedá, uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za vadu zaniká.

 

Článok V

Pri vadách tovaru, ktoré spotrebiteľ uplatní v priebehu záručnej doby, má právo pri odstrániteľných vadách aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny podľa charakteru vady. Predávajúci je povinný poskytnúť zľavu z ceny, resp. Vrátiť časť už zaplatenej kúpnej ceny.

Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

 

Článok VI

Reklamácia použitého a vadného tovaru

Pri predaji použitých alebo vadných vecí musí predávajúci zabezpečiť zreteľné označenie, že ide o vadný alebo použitý tovar. Pri použitých a vadných veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšie ceny nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.